Friday, April 15, 2011

星期五可以步行一小時

晨早出門口,行去西鐵站:起碼20分鐘。

上山:又20分鐘。

下山:十幾分鐘可以喇。

屯門西鐵站步行回家:約20分鐘。

村上春樹在33那年選擇了跑長跑,我冇佢咁勁,行路啫。

No comments:

Post a Comment